بازدید دوره ای کارگزاران استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر استان سمنان از بازدید دوره ای کارشناسان این استان از کارگزاران شهرستان سمنان خبر داد، و نکات و مسائل زیر به کارگزاران توضیح داده شد:

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان

2-تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند

3- نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای در همه ی کارگزاری ها

4- توضیح در خصوص چگونگی پر کردن فرم شماره 1و 2 پایش کارگزاران و ضروری بودن آنها

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید