توزیع کودازته و ریزمغذی

توزیع کود های ازته و ریز مغذی در کارگزاری شهرستان آق قلا در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر  شرکت  با اعلام  این  خبر گفت : کارشناسان پهنه مرکز حومه شهرستان آق قلا از مزارع تحت پوشش مرکز بازید نمودند  وی در ادامه افزود: این  بازدید به منظور بررسی  وضعیت فنوتیپ مزرعه و ارائه توصیه برای استفاده از کودهای ازته وریز مغذی ها صورت گرفت. مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به کشاورزان  شهرستان آق قلا گلستان توصیه نمود جهت تامین کود ازته و ریزمغزی ها می تو انند به کارگزاری های این شرکت مراجعه نمایند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید