تخلیه طوقه های آبیاری بارانی سری ششم در مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

طوقه های سری سوم ارسالی از شعبه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در انبارهای مرکزی مجتمع شیمیائی آبیک در روز دوشنبه21 بهمن ماه 98 تخلیه و چیدمان گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید