حضور همکاران امور مالی ستاد در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز دوشنبه مورخ 21 بهمن ماه 1398، همکاران امور مالی ستاد (آقایان مهندس حمیدرضا واصلی و رضا رحمتی) جهت تحویل و تحول بین سرپرست جدید شرکت (آقای مهندس علیرضا قربانی) و مدیر سابق (آقای مهندس مقصود قربانی) و امضای صورت جلسه تهیه شده در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی حضور یافتند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید