جلسه مناقصه

جلسه هم اندیشی به منظور برگزاری مناقصه عمومی عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 43000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا گرگان به اقصی نقاط استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

جلسه هم  اندیشی  با حضور  اعضای  کمیسیون معا ملات  استان به منظور  برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 43000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء گرگان و قرق به اقصی نقاط  استان  برگزار شد، حمید هزارجریبی مدیر شرکت ، با اعلام  این خبر افزود:
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهادات باید  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام گیرد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  در ادامه جلسه  به موارد ی از قبیل صدور مجوز از واحد بخش تخصصی ، تعیین  قیمت نرخ کارشناسی توسط گروه کارشناسی  و تامین اعتبار توسط اداری  مالی شرکت و افزایش دامنه  پیشنهاد دهندگان در برگزاری انجام  تشریفات  مناقصه  بحث تبادل نظر  و تاکید شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید