توزیع سموم پادان گرانول 4% بین استانهای مختلف کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور تامین سموم مورد نیاز استانهای هدف، در یازده ماه سال جاری مقدار 89100 کیلوگرم سم پادان گرانول بین شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید