برنامه ریزی فروش کود به اتحادیه تعاونی روستایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه ای تحت عنوان فروش کود با مدیر سازمان تعاونی روستایی در دفتر مدیر استان در اسفند ماه سال جاری تشکیل گردید،و تصمیماتی در خصوص فروش کود اخذ گردید:

1- خرید کود به صورت نقدی از طرف اتحادیه انجام پذیرد

2- ثبت حواله کشاورزی در سامانه هوشمند نهاده ها توسط اتحادیه تعاونی روستایی انجام تا نسبت به پرداخت کارمزد توزیع اقدام شود 

3- شفاف سازی حساب بین اتحادیه تعاونی روستایی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پنجم هر ماه انجام و صورت جلسه مانده حساب تهیه گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید