تامین کود شیمیایی نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات

تامین کود شیمیایی نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ،

به منظور کاهش اثرات ناشی از سرما زدگی دی و بهمن ماه جاری در مزارع کلزا مقادیر قابل توجهی کود شیمیایی نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم تامین و به زودی دراختیار کارگزاران خواهد گرفت ، بنا به دستور مقام عالی وزارت و اقدامات صورت گرفته از سوی مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی مقدار 400 تن کود شیمیایی نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم که نقش بسیار موثری در کاهش اثرات ناشی از سرمازدگی دارد از مبداء استان فارس تامین و به استان تهران حمل گردیده که پس از نمونه برداری و تایید به مرکز تحقیقات مطالعات کاربردی بین کشاورزان کلزاکار استان توزیع خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید