ثبت اطلاعات کارگزاران محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سامانه پایش

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

ثبت اطلاعات کارگزاران محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سامانه پایش توسط کارشناسان سامانه مذکور به منظور پایش بهینه اطلاعات کودی در کشور.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید