تامین و تدارک کود شیمیایی اوره

تخلیه کشتی نشاط

گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

عملیات تخلیه کشتی نشاط حامل 20 هزار تن کود شیمیایی اوره هم اکنون در بندر امام خمینی در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید