ارسال گزارش 12 ماهه مجتمع به معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور جمعبندی اطلاعات تولید و ارسال آن به وزارت صنعت ، معدن وتجارت ،این مدیریت نسبت به ارسال گزارش 12ماهه سال 1398 مجتمع شیمیائی آبیک به معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات اقدام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید