توزیع بیش از هفت هزار تن کوددرشهرستان رفسنجان استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مهندس قاسمی مدیراستان کرمان از توزیع هفت هزاروصدوچهل ونه تن انواع کود درسال 1398 بین کشاورزان شهرستان رفسنجان خبرداد

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت درطول سال نودوهشت مقدار 4853 تن کود ازته،1284 تن کود فسفاته،1012 تن کودپتاسه ازطریق شبکه کارگزاری درشهرستان مذکور توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید