توزیع بیش از شش هزار تن کود درشهرستان سیرجان استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مهندس قاسمی مدیراستان کرمان از توزیع شش هزارو هفتادوهفت تن انواع کود درسال 1398 بین کشاورزان شهرستان سیرجان خبرداد

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: درطول سال نودوهشت مقدار 4324 تن کود ازته،771تن کود فسفاته،982تن کودپتاسه ازطریق شبکه کارگزاری درشهرستان مذکور توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید