توزیع شش هزاروچهارصدوهشتاد سه تن کود درشهرستان زرند استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مهندس قاسمی مدیراستان کرمان از توزیع شش هزارو چهارصدوهشتادسه تن انواع کود درسال 1398 بین کشاورزان شهرستان زرندخبرداد

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: درطول سال نودوهشت مقدار 4576تن کود ازته،467تن کود فسفاته،1440تن کودپتاسه ازطریق شبکه کارگزاری درشهرستان مذکور توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید