برگزاری ویدئو کنفرانس

شرکت مدیر شعبه ایلام در ویدئو کنفرانس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام

اولین جلسه شورای مدیران سال 1399از طریق ویدئو کنفرانس در روز یکشنبه 10 فروردین 1399 برگزار گردید و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه ایلام از طریق ویدئو کنفرانس در این جلسه شرکت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید