مصرف کود

مصرف کود در طرح پایلوت تغذیه ای گندم در گلستان

به گزا رش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استاان گلستان

حمید هزار  جریبی  مدیر شرکت  ازبازدید کمیته فنی تعذیه ای گندم  استان  از طرح پایلوت تعذیه ای گندم خبرداد  هزار جریبی در ادامه افزود: این  بازدید   به  منظور  بررسی  وضعیت آفات و بیماریهای مزارع بخصوص بیماری زنگ زرد  و نظارت بر مصرف کود های آمینو اسید، و ریرمغذی  آهن و روی در کرت مربوط به شرکت دانه خمین ( نیو اگرو) انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید