بازدید از کارگزاران استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

در فروردین ماه سال جاری همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، با توجه به شیوء ویروس کرونا همچنان با رعایت ضوابط و مقررات به صورت دور کاری از کار گزاریهای استان بازرسی و صحت آن را اعتبار سنجی نموده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید