تقدیر از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مرکزی توسط ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

تقدیر و تشکر ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص تامین به موقعه نهاده های کشاورزی بالخصوص کودهای شیمیایی .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید