بازدید از واحدهای تولید داخل

به گزارش روابط عمومی مدیر فنی بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی 

در فروردین ماه جهت نظارت بر نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای تولید داخل ،در مجموع از10واحد فعال تولید کود  طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و همچنینی چندین کارگزاری کود بازدید به عمل امده و چک لیستهای بازدید تکمیل و در خصوص رفع نواقص موجود تذکرات لازم به واحدهای تولیدی داده شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید