ابلاغ زیرگروه های کارگروه خودکفایی تولیدکودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دومین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای شیمیایی کشور با حضور روسای انجمن و اتحادیه تولیدکنندگان کودهای کشاورزی و تنی چند از تولیدکنندگان این صنعت در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزارشد. در این جلسه پس از بیان اهداف و برنامه ریزی تولید داخلی در راستای خودکفایی کشور در این نهاده استراتژیک توسط مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کودهای شیمیایی، هریک از تولیدکنندگان کودهای فسفاته و پتاسه و ریزمغذی به بیان نقطه نظرات، مشکلات و پیشنهادات مبادرت ورزیدند. در پایان نیز مهندس رسولی ترکیب اعضای زیرگروه ها را به این شرح تعیین و ابلاغ نمودند:

گروه کودهای فسفاته، پتاسه، کودهای ازته، کودهای آلی و زیستی، کودهای ریزمغذی و کودهای ماکرو، ضمنا  مقرر گردید که هریک از کارگروه ها وفق برنامه ابلاغی مجری طرح خودکفایی کودهای شیمیایی نسبت به برگزاری جلسات و ارایه راهکارهای اجرایی اقدام نمایند.

این جلسه پیرو ابلاغ هفته گذشته آقای دکتر خاوازی وزیر جهادکشاورزی به آقای مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان مجری طرح خودکفایی تولید کودهای شیمیایی برگزار گردید. جلسه اول این کارگروه در هفته گذشته با شرکت های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره برگزار شده بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید