بسته بندی سم تبوکونازول توسط واحد تولید مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

پس از اعلام قیمت سم مذکوراز طرف معاونت بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، واحد تولید مجتمع شیمیائی آبیک در روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 99 نسبت به بسته بندی سم فوق الذکر اقدام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید