جلسه بازگشایی پاکات عملیات کیسه گیری ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی:

در روز سه شنبه مورخ 1397/5/23 ساعت11جلسه بازگشایی پاکات عملیات کیسه گیری کود فله سوپر فسفات تریپل به مقدار700 تن با حضور اعضاء کمیسیون در دفتر مدیریت استان مرکزی از طریق سامانه ستاد برگزار شد. پس از اتمام بازگشایی پاکات، شرکت مهرورزان نافع به عنوان برنده تعیین و معرفی گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید