شالیکاران گیلان در انتظار کود کشاورزی پتاسیم جهت مصرف سرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ضرورت و اهمیت مصرف کود کشاورزی پتاسیم در غالب تغذیه گیاه برنج بصورت سرک جهت افزایش عملکرد کمی و کیفی مهم ترین محصول استان گیلان ( برنج) خبر داد.

صالح محمدی با بیان اینکه نتایج بسیاری از پژوهش های انجام شده در شمال کشور بر تاثیر مصرف سولفات پتاسیم محلول بر عملکرد شلتوک برنج تاکید دارد. مصرف سرک 50 کیلوگرم بر هکتار سولفات پتاسیم محلول قابل توصیه می باشد.

همچنین پتاسیم برای تعدادی از فرایندهای بیوشمیایی و فیزیولوژیکی زندگی گیاه مورد نیاز است. در برنج پتاسیم نقش عمده ای در فعال کردن آنزیم های متعدد موثر در رشد و افزایش مقاومت گیاه در مقابل استرس های محیطی دارد بایستی توجه کرد که پتاسیم یکی از سه عنصر مهم برای تولید محصول است که نه تنها نسبت به دیگر عناصر به مقدار زیادی توسط گیاه جذب میشود، بلکه بعنوان پلیس ترافیک شیمیایی نیز عمل می نماید با این معنی که مدیریت سایر عناصر غذایی را در سیستم گیاه تنظیم می نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید