گزارش بازرسی و نظارت برتولید کود

به گزارش روابط عمومی مدیر فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات 

مجموعا" 32 استان  گزارش و عملکرد مربوط به نظام کنترل و تضمیین کیفیت کودهای شیمیایی  مربوط به اردیبهشت 1399 را به مدیریت امور کود و سموم ارسال نموده اند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید