مهندس حمید رسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی اعلام کرد:

استانداردهای کودی کشور برای برنامه ریزی بهینه ی تولید کودهای فسفاته مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

ششمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در موسسه تحقیقات خاک و آب کشور برگزار شد. در این جلسه با حضور رئیس موسسه خاک و آب و معاونین ایشان استانداردهای کودی در حوزه کودهای فسفاته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اعلام خبر فوق افزود:

در جلساتی که با شرکت های تولیدکننده کودهای فسفاته داشتیم به این نتیجه رسیدیم که جهت ارتقای توان تولید داخلی کودهای فسفاته ضروری است استانداردهای کودی مورد بررسی مجدد قرار گیرد به همین دلیل در جلسه یی با حضور آقای دکتر اسدی رییس موسسه خاک و آب و معاونین ایشان در این خصوص بحث و بررسی نموده و با نتایج حاصله، برنامه ریزی خوبی برای تولید کودهای فسفاته در داخل کشور خواهیم داشت.

مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای خردادماه با حکم ابلاغی آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهادکشاورزی  به عنوان مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی انتصاب یافته و از همان زمان فعالیت این طرح با تشکیل 6 حوزه کودی آغاز شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید