بازدید از کودهای شیمیایی اوره وارده به استان قم

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

بمنظور اجرای نظام کنترل و کیفیت کودهای وارده به استان و دستورالعمل های مربوطه، در دو ماهه ابتدای سال جاری از 671 تن کود شیمیایی اوره وارده به انبار مرکزی استان قم بازدید بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید