برگزاری مناقصه حفاظت فیزیکی در استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز پنج شنبه مورخ 99/3/22 جلسه بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در مناقصه امور حفاظت فیزیکی با حضور اعضای محترم کمیسیون معاملات استان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) در اتاق جلسات این مدیریت برگزار شد.

در این جلسه پس از فرایند بازگشایی پاکات الف، ب و ج شرکت کنندگان، بدلیل اختلاف قیمت پیشنهادی و قیمت کارشناسی مراتب جهت اعلام نظر به کمیته فنی  ارجاع داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید