جلسه

برگزاری جلسه با بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

جلسه ای با خانم صفایی ، رئیس بانک کشاورزی شعبه سا زمان جهاد کشاورزی استان در دفتر مدیریت  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان برگزار شد  در این جلسه    پیرامون  همکاری با نک کشاورزی  شعبه سازمان جهاد کشاورزی با این شرکت بحث  وتبادل نظر  و به موارد ذیل تاکید شد:1- تقویت توان مالی کارگزاران ،با تعامل و ارتباط دوسویه ای ( کارکرد حساب بانکی) که  با بانک  کشاورزی  برقرار می نمایند. 2- هما هنگی بیشتر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  با بانک کشاورزی استان در تامین  منابع اعتباری زیر ساخت کارگزاری ها   3- کارگزاران خواسته ها و زمینه های همکاری خود با بانک کشاورزی را به اشتراک بگذارند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید