بازدید از مزرعه نمایشی پایلوت تغذیه گندم. استان مرکزی تیرماه 1399

بازدید از طرح پایلوت تغذیه گندم. استان مرکزی مورخ ۹۹.۴.۳

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  با اعلام  این خبر گفت:

در مورخ  99/4/3 کارگروه پایلوت تغذیه گیاهی گندم استان مرکزی به همراه کارشناسان مرکز خدمات جهاد کشاورزی ابراهیم آباد  و  کارشناس مجری طرح و کشاورزان منطقه از مزرعه پایلوت تغذیه گیاهی گندم واقع در روستای  خیر آباد کشاورز پیشرو آقای فراهانی ، بازدید بعمل آوردند .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید