بازدید از انبار کارگزار جدیدشهرستان داورزن، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

کارشناسان این مدیریت به همراه مسئول حراست  در خصوص درخواست  متقاضی کارگزار ی  جدید در شهرستان داورزن از انبار این کارگزار بازدید بعمل آوردند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید