تامین نهاده های کشاورزی در استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تأمین نهاده های کشاورزی در استان البرز نظارت خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز کود شـیمیایی مورد نیـاز کشـاورزان براسـاس سـهمیه سـال 1399 را تـامین و تدارک نموده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید