بررسی وضیعت مزارع تولید بذر برنج شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدید و سرکشی وضیعت مزارع تولید بذر برنج شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خبر داد.

محمدی با بیان اینکه در این بازدیدها در خصوص تغذیه گیاهی اراضی تولید بذر پیمانکاران (به لحاظ مصرف به موقع و میزان  و نوع کود مورد نیاز در مراحل پایه و سرک) و طرف قرار داد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان بازدید و ملاحظه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید