خروج اموال اسقاطی و غیر قابل استفاده ، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

فروش اموال اسقاطی و غیر قابل استفاده ( اثاثه و منصوبات اداری)  توسط فرد برنده در مزایده شماره 6099001566000001 مورخ 5 تیر ماه سال جاری،  امروز  یکشنبه مورخ  15 تیر ماه سال 1399 از محوطه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی بارگیری و خارج گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید