معرفی کارخانه کود

معر فی سه کارخانه کود داخل استان تولید کننده کود های غیر یارانه ای جهت عقد تفاهم نامه با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استات گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، به منظور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی و تامین کنندگان انواع کود های کشاورزی و تاکید معاون محترم وزیر در امور زراعت در این خصوص  از ابتدای سال جاری تاکنون سه کارخانه کود به  اسامی شرکت کیمیا کود گلستان( گلسار شیمی)(، شرکت ترشیزآق قلا( معجزه) و شرکت کو.د مرغ گرانول  گلستان جهت عقد تفاهم نامه با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور معرفی شدند هزار جریبی در ادامه افزود: این تفاهم نامه به استناد  مصوبه صورتجلسه فی مابین معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی کشور و مصوبه هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور انجام خواهد شد که تاکنون شرکت کود مرغ گرانول گلستان تولید کنند ه کود پلت مرغی موفق به عقد این تفاهم نامه شد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان  گلستان تصریح کرد: این شرکت  به عنوان تولید کننده/ تامین کننده متقاضی استفاده از شبکه کارگزاری های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور می باشد وی  خاطر نشان کرد: شرکت های  متاضی پس از عقد تفاهم نامه با  شرکت خدمات حمایتی کشاورز کشور مجاز می باشند نسبت به ارسال و فروش کود های موضوع تفاهم نامه و با مشخصات عنوان شده از طریق کارگزاران  این شرکت در سراسر کشور توزیع نمایند و شرکت تولید کننده موظف است کود های فروخته شده خود را به کارگزاران توزیع و فروش نها ده های کشاورزی این شرکت در سامانه  توزیع هوشنمد نهاده های کشاورزی ثبت نمایند و نظارت بر کیفیت کود های توزیعی توسط کارگروه نظارت بر بازرسی کیفیت انواع مواد کودی سازمان جهاد کشاورزی استان  که شرکت خدمات حمایتی کشتاورزی استان هم عضو آن می باشد صورت می پذیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید