جلسه کمیسیون صدور و تمدید مجوز عاملیت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

در تاریخ 25 تیرماه 99 جلسه کمیسیون بررسی پرونده های صدور مجوز عاملیت و یا تمدید عاملیت با حضور اعضا کمیسیون در دفتر مدیریت شعبه راس ساعت 11 صبح برگزار و تصمیمات مقتضی در خصوص 10 پرونده اتخاذ گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید