جلسه ستاد برداشت استان فارس

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه فارس به نقل از مباحث مطرح شده در جلسه ستاد برداشت استان، بیش از 90 درصد از مزارع گندم و 100 درصد از مزارع کلزا استان تا کنون برداشت شده و وضعیت عملکرد در واحد سطح مزارع در شرایط مناسبی در مقایسه با سال گذشته بوده و این در حالی است که بخشی از این افزایش عملکرد مزارع نتیجه تهیه و تدارک و تامین بموقع انواع کودهای شیمیایی یارانه دار از سوی این شرکت بوده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید