توسعه کشت نشایی محصولات و تامین تخصصی کود مورد نیاز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

محمدعلی سلامی،‌ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت:

کشت نشایی محصولات مختلف به دلیل نیاز آبی کمتر و کاهش دوره برداشت در قم توسعه پیدا می‌کند. با تجویز و تامین تخصصی کودهای ماکرو و میکروی مورد نیاز توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی میزان بهره‌وری در کشت‌نشایی افزایش می‌یابد و کشاورزان با استفاده از آب‌وخاک و نهاده ی کمتر،‌ محصول موردنظر خود را تولید می‌کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید