تأمین و توزیع کود شیمیایی شهرستان نهاوند استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت در تیرماه سالجاری مقدار 172 تن کود شیمیایی ازته توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای شهرستان نهاوند ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید