برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان باسرپرست انبارهای مجتمع بذر استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان با سرپرست مجتمع بذر استان اصفهان در خصوص نگهداری و توزیع نهاده های کشاورزی و مشکلات مجتمع در انبار  بذر استان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید