ادامه کنترل و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی

روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان قم گزارش داد:

در ادامه نظارت بر توزیع کودهای شیمیایی، کمیته نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان پس از بازدید از کارگزاران در جلسه ایی که با حضور مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان، معاون و نماینده حراست سازمان، نماینده اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان و نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم تشکیل گردید و تمامی نقاط ضعف و قوت و زوایای موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند و مقرر شد عملیات توزیع طی یک روش ابلاغی واحد در کلیه مراکز خدمات و کارگزاران پهنه صورت پذیرد و بهمین منظور فرمی تهیه و در اختیار مراکز خدمات و کارگزاران قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید