بازدید کارگروه پایش استان اصفهان از کارگزاری های شهرستان زرین شهر استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهاند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان مدیر استان اقای فریدون صفایی از بازدید کارگروه پایش استان اصفهان از کارگزاری های شهرستان زرین شهر و انبارهای نگهداری کود کارگزاران و روند توزیع و ثبت رسید بارنامه و حواله کشاورز خبر داد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید