بازدید معاونت فنی و تولیدی به همراه کارشناسان از انبار کود شیمیایی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود معاونت فنی و تولیدی به همراه کارشناسان ازانبارهای کودهای شیمیایی بازدید به عمل آورده و از نزدیک با فرآیند کیسه گیری کودهای اوره در انبارها و نحوه توزین و استاندارد سازی روبرو گردیدند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید