مناقصه نیروهای خدماتی و پشتیبانی بندر امام (ره)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان          
 

جلسه بازگشایی و قرائت پاکت های پیشنهاد قیمت مناقصه نیروهای خدماتی و پشتیبانی بندر امام (ره) با حضور اعضای کمیسیون معاملات استان خوزستان و مسئول حراست در دفتر مدیریت استان در تاریخ 99/5/5 از طریق سامانه ستاد برگزار شد. در این جلسه پاکتهای پیشنهادی 3 شرکت کننده بازگشایی و پس از بررسی نرخ های پیشنهادی اعلامی با نرخ پایه کارشناسی در نهایت برنده اول مناقصه انتخاب شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید