واحد قرنطینه کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

دریافت نمونه های کود ارسالی از استان های کرمان و آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

نمونه های کود ارسالی از مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان های کرمان و آذربایجان شرقی روز چهارشنبه 15 مرداد ماه دریافت شد .

بسته های نمونه های کود طبق روال پس از انجام مراحل ثبت و کد گذاری در واحد قرنطینه کود جهت انجام آزمایشات کنترل کیفی تحویل آزمایشگاه کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید