بازدید و عملیات نمونه برداری از کودهای تولیدی داخل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، 

در مورخ 99/5/19 نمونه برداری از کودهای سوپرفسفات تریپل شرکت کیمیاداران کویر با حضور نماینده شرکت و کود سولفات پتاسیم شرکت شیمی اکسیر بوستان بدون حضور نماینده در محل انبار مرکزی استان تهران انجام و برای تجزیه کودی به مرکز تحقیقات و مطالعات کاربردی ارسال شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید