بررسی نحوه نظارت بر کیفیت کودهای داخلی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی 

آقای طریقت خوب  مدیر محترم حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی اعلام کرد:  با توجه به دریافت گزارشاتی مبنی بر احتمال کم توجهی در تولید با کیفیت توسط برخی از تولید کنندگان داخلی مقرر گردید گروه ویژه ای قراردادهای تولید کنندگان داخلی را بررسی نموده و نحوه نظارت بر تولید و کنترل کیفیت کارخانجات فوق را مورد پایش و رصد  قرار دهند و وی افزود : انشاا... بزودی گزارشات فوق به مدیر عامل محترم شرکت و معاونت محترم بازرگانی ارسال خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید