جلسه درخصوص اپلیکیشن کود- استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در تاریخ 20 مرداد ماه سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در جهت برنامه ریزی و هماهنگ نمودن پایلوت دیگری از طرح پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی استان درخصوص اپلیکیشن کود در راستای نظارت و کنترل توزیع کودهای شیمیایی یارانه ای که در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی با حضور نمایندگان مدیریت های مرتبط با موضوع شرکت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید