فرهنگ سازی مصرف کود سولفات پتاسیم

فرهنگ سازی مصرف کود پتاسیم بین کشاورزان و بهره برداران در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، کلرورپتاسیم فراوان‌ترین ترکیب پتاسیم در طبیعت است. کمبود پتاسیم بیشتر در خاک‌های اسیدی و خاک‌های شنی دیده می‌شود، اما کمبود آن در سایر خاک‌ها تحت شرایط آبیاری و برداشت مقدار زیادی محصول نیز مشاهده می‌شود. سولفات پتاسیم معمول‌ترین کود پتاسیم است که در زراعت مصرف می‌شود پتاسیم از تجزیه اولیه بقایای گیاهی به خاک اضافه می‌شود، اما هوموس خاک به عنوان منبع قابل توجه پتاسیم بشمار نمی‌رود، زیرا پتاسیم بوسیله مواد آلی تثبیت نمی‌شود.برای فرهنگ سازی ضرورت مصرف پتاسیم بین کشاورزان و بهره برداران از طریق سامانه1559 باشگاه کشاورزان و سامانه هوشمند اتوماسیون کارگزاران اطلاع رسانی شد. در حال حاضر قیمت  انواع  این کود شامل کود کلرور پتاسیم و سولفات پتاسیم  باارز نیمایی بین بهره‌برداران بخش کشاورزی تعیین و ابلاغ گردید.و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز برای تامین این کود ها با اولویت تولیدکنندگان داخلی نسبت به برگزاری مناقصات اقدام می کند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید