ورود کشتی حامل خاک فسفات

تامین و تدارک کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی

گزارش رابط روابط عمومی مدیریریت بازرگانی خارجی

کشتی اسکیپرس حامل 20000 هزار تن خاک فسفات جهت تخلیه محموله وارد آبهای ایران گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید