برگزاری جلسه با نیروهای حفاظت فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از برگزاری جلسه با پرسنل حفاظت فیزیکی شرکت در روز یکشنبه مورخ 24 شهریور با مسئولیت رئیس اداره مالی اداری شرکت خبر داد.

محمدی با بیان اینکه به دلیل ضرورت و اهمیت حفاظت از انبارها، موجودی کود و ابنیه ها  با عنایت به افزایش قیمت کود و ... لزوم حراست از اموال و دارائی ها مورد تاکید قرا گرفت و هوشیاری مضاعف پرسنل حفاظت بصورت جدی دنبال می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید